Testimonials v1

Testimonials v2

Testimonials v3

Testimonials v4

Testimonials List v1

“Sự vĩ đại của bác ái không được đo lường theo số lượng mà theo sự phóng đạt của tâm hồn”

Thánh Chrysostone
Thánh Chrysostone

“Thập giá vác trên vai thường nhẹ hơn thập giá kéo lê”

Thánh Têrêxa Avila
Thánh Têrêxa Avila

“Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa”

Thánh Phanxicô Salêsiô
Thánh Phanxicô Salêsiô

Testimonials List v2

“Sự vĩ đại của bác ái không được đo lường theo số lượng mà theo sự phóng đạt của tâm hồn”

Thánh Chrysostone

“Thập giá vác trên vai thường nhẹ hơn thập giá kéo lê”

Thánh Têrêxa Avila

“Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa”

Thánh Phanxicô Salêsiô